פירוק חברה חיסול

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

פירוק חברה הוא מושג אשר נשמע מהצד לרוב כפעולה שאיננה רצונית, אלא נעשית מהכרח. ואולם, לא בהכרח כך הדבר, למעשה, פירוק חברה יכול שיתבצע באופן רצוני ואכן ברוב המקרים בהם הוא נעשה הוא נעשה מרצון. פירוק מרצון, הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות שאינן פעילות. זאת משום שחברה שאיננה פעילה היא חברה שלא רק שאיננה מניבה עבור בעליה, היא גם מצריכה ביזבוז משאבים רבים באופן משמעותי. במצבים מאין אלו נוצר מצב של צבירת חובות ענק כמו קנסות, חשבונות לרשויות מקומיות ועוד. כפיתרון מהיר ויעיל עבור מצבים כאלו, יצר החוק את האפשרות הנהדרת של פירוק מרצון. באמצעות הליך רגיל או הליך מזורז, ניתן להביא לפירוקה של החברה ולעשות סוף לביזבוז חסר המעש. על מנת להוציא לפועל הליך פירוק חברה חיסול יתבצע על ידי רשם החברות, על כן יש צורך להיוועץ בעורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן אשר מתמחה בכך.

הליך פירוק חברה חיסול והתאמה באמצעות הליך מזורז

הליך פירוק חברה מרצון בהליך המזורז הוא ההליך הטוב והמהיר ביותר לביצוע הפירוק הרצוני, אולם על מנת לממשו החוק דורש עמידה בשלושה קריטריונים מצטברים. שלושה קריטריונים אלו מורכבים מקריטריון אחד משמעותי והוא: היותה של החברה מצויה בסטטוס "לא פעילה" (סעיף 342מא לחוק). ההגדרה של חברה לא פעילה כתוב מפורשות בחוק, והוא מהווה את המשנה הסדורה לאפשרויותיה של חברה לביצוע הליך פירוק בהליך מזורז.

על מנת שחברה תעמוד בסטטוס "לא פעילה" כאמור, עליה לעמוד בשלושת התנאים המצטברים. התנאי הראשון הוא היותה של החברה חסרת נכסים כלל. התנאי השני הוא היותה של החברה ללא חובות, כאשר מסויגים מכך חובות בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44 לחוק. התנאי השלישי והאחרון הוא כי אין בנמצא לאותה חברה בעת הרצון לפרקה הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה היא צד להם, וכן, לא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין. מאחר שמדובר על שלושה תנאים מצטברים, המשמעות היא עמידת החברה בכל התנאים כמיקשה אחת, ולא רק בחלק מהם. ככל שאכן ישנו מענה על כל שלושת התנאים כולם, החברה אכן עולה בגדר ההגדרה "חברה לא פעילה", ולפיכך זכאית להליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

על מנת להוציא לפועל הליך פירוק חברה חיסול יתבצע על ידי רשם החברות, על כן יש צורך להיוועץ בעורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן אשר מתמחה בכך.

לאחר שבדק עורך הדין שלכם כי אתם אכן עומדים בתנאים הדרושים, יבצע הלכה למעשה את הליך הפירוק המזורז. הליך הפירוק ימנה תחילה מספר פעולות פרוצדרוליות טרם ביצוע הפירוק בפועל. הפעולה הראשונה היא חתימה על הצהרה אשר לפיה החברה שלפנינו איננה פעילה עוד. שנית, יכריזו דירקטורי החברה באמצעות חתימתם על הצהרה הכוללת את שלושת התנאים המצטברים שציינו- החברה איננה פעילה, החברה אינה מחזיקה בנכסים, לחברה אין חובות ואין הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים תלויים ועומדים כנגדה. כעת, לאחר שליחת ההצהרה, יש לבצע זימון לאסיפת בעלי המניות אשר בה יאשרו בעלי המניות בחתימתם את ההסכמה לפירוק החברה מרצון.

בתום החלק במישור הטכני, יגיע שלב ביצוע ההליך בפועל. בשלב זה ימונה נאמן לחברה, אשר עליו יהיה להחזיק במסמכי החברה למשך שבע השנים הקרובות. הנאמן בשלב זה ישלח את כל הטפסים שמולאו תחת בקשת חיסול החברה לרשם החברות, וכן בצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). לאחר קבלת הבקשה על ידי רשם החברות, יפרסם הרשם את הבקשה באתר משרד המשפטים ולכל אדם או תאגיד יהיו 90 ימים להגשת התנגדות. ככל שלא הועלתה התנגדות, הליך פירוק חברה חיסול יעשה על ידי הרשם תוך 90 ימים.

הליך פירוק חברה חיסול והתאמה באמצעות הליך מזורז הליך פירוק חברה מרצון בהליך המזורז הוא ההליך הטוב והמהיר ביותר לביצוע הפירוק הרצוני,

הליך פירוק חברה חיסול והתאמה מרצון בהליך רגיל

ההליך הנוסף כאפשרות העומדת לפנינו לפירוק חברה מרצון הוא הליך פירוק מרצון בהליך רגיל. על מנת לאפשר לחברה לבצע הליך זה עליה לעמוד בשני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא נתון המונה לפחות 75% מבעלי המניות של החברה אשר הסכימו לפירוק וחתמו על כן בהצהרה. התנאי השני הוא הצהרתם וחתיתם של רובם או כולם של דירקטורי החברה כי מצבה העסקי של החברה הוא כשיר לפירעון. כשיר לפירעון הוא סטטוס לפיו יכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה בתוך שנה מיום הפירוק בפועל, לכל היותר. הליך פירוק מרצון בהליך רגיל הוא אמנם מעט ארוך יותר, אך רובו יבוצע על ידי הנאמן, כך שהסירו דאגה מליבכם. ראשית, יש לחתום על תצהיר כושר פירעון על ידי בעלי המניות  של החברה. לאחר מכן תזומן  האסיפה הכללית של בעלי המניות תוך 90 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון. באותה אסיפה תוכרע ההחלטה בדבר פירוק מרצון, וככל שזו הוכרעה לחיוב, תמנה האסיפה הכללית נאמן אשר יהא אחראי על הליכי הפירוק.

ככל שלא הועלתה התנגדות, הליך פירוק חברה חיסול יעשה על ידי הרשם תוך 90 ימים.

הנאמן שמונה יחל תפקידו ויגיש לרשם החברות את כל המסמכים שנחתמו. כשלושים יום לאחר מכן עתידים להיאשר המסמכים שנשלחו, ברגע שאלו יאושרו ישונה סטטוס החברה ל"פירוק מרצון". כעת על מנת לחסל את החברה סופית יבצע הנאמן מספר הליכים משמעותיים כגון כינוס נכסים, טיפול בתביעות חוב, ביצוע תשלומים, חלוקת כספים ועוד. הנאמן יגיש ד"וח, יכנס את האסיפה הכללית תוך שבוע לכל היותר מיום כינוס האסיפה, יודיע לרשם החברות על סיום הליך פירוק החברה, וככל שתאושר הפעולה, הליך פירוק חברה חיסול ייכנס לתוקף באופן מוחלט.

על מנת לבצע הליך פירוק חברה חיסול חשוב מאד להיוועץ בעור דין מסחרי המתמחה פירוק חברות, ולא להקל בכך ראש. לפרטים נוספים צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

ככלל, רובם המכריע של מקרי פירוק חברה הם מקרים של פירוק חברה מרצון. ישנם מקרים בהם החברה נכנסת לתהליך פירוק בהוראת בית המשפט ותהליך זה יכול להתרחש במגוון נסיבות שלא נפרט כעת. בשורות הבאות נתמקד במקרה הספציפי והשכיח שבו בעלי המניות בחברה הם שרוצים לפרק את החברה, מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, לא מספיק פשוט להפסיק את פעילותה העסקית של החברה, אלא יש לפרק אותה ולסגור אותה באופן רשמי. כל עוד לא הושלם תהליך הפירוק, החברה עדיין קיימת ופעילה ועליה לדווח לרשויות המס, לשלם אגרות ולעמוד בכל החובות החלות עליה כחברה פעילה.

פירוק חברה מרצון – מתי הוא נדרש?

פירוק חברה מרצון הוא תהליך שבו בעלי המניות מקבלים החלטה מרצונם החופשי, לפרק את החברה. החברה מילאה את מטרתה והיא אינה מספקת עוד ערך לבעלי המניות ולכן יש לפרק אותה. מדוע היא כבר לא ממלאת את מטרתה ומדוע אין בה עוד ערך? זה כבר יכול להשתנות ממקרה למקרה וישנן אינספור סיבות לכך, אבל חברות רבות מגיעות לשלב זה לאורך חייהן וכשהן מגיעות לשם, הן פשוט צריכות להיכנס לתהליך של פירוק. במילים אחרות, אם אתם מרגישים שהחברה שאתם בעליה או חלק מבעליה, אינה מעניקה לכם עוד את הערך המצופה ואתם מחליטים להפסיק את פעילותה, עליכם להשלים תהליך של פירוק חברה על מנת באמת לסיים את פעילותה.

פירוק חברה מרצון הוא תהליך שבו בעלי המניות מקבלים החלטה מרצונם החופשי, לפרק את החברה.

איך מבוצע התהליך של פירוק חברה מרצון?

התהליך של פירוק חברה יכול להיות תהליך די מייגע, תלוי בגודל החברה, מספר בעלי המניות ורמת מורכבות המאזנים שלה במעמד הפירוק. ככל שהחברה גדולה יותר, ככל שיש בה יותר בעלי מניות וככל שיש לה יותר נכסים והתחייבויות, כך תהליך הפירוק עלול להיות מורכב יותר. במקרים בהם קיימת מחלוקת בין בעלי המניות ביחס לפירוק החברה, התהליך יכול להתארך ולהסתבך עוד הרבה יותר ולעיתים אף לא יוכל כלל לצאת לפועל בגין אי הסכמה ביחס לפירוק החברה. פירוק חברה מרצון משמעותה פירוק החברה מרצונם החופשי של רוב בעלי המניות ואם אין רוב כזה, אין פירוק.

פירוק חברה מרצון משמעותה פירוק החברה מרצונם החופשי של רוב בעלי המניות ואם אין רוב כזה, אין פירוק

בהנחה שהרצון קיים ושיש לו רוב, תהליך הפירוק מבוסס למעשה על חמישה שלבי מפתח:

הגשת תצהיר כושר פירעון – תצהיר זה הוא תצהיר של דירקטוריון החברה ובו מצהירים הדירקטורים כי על פי בדיקה של מצבה הכספי של החברה על ידם, הם קובעים כי החברה תוכל לשלם את כל חובותיה בתוך פרק זמן של 12 חודשים מיום הגשת התצהיר. את התצהיר ממלאים הדירקטורים בנוכחות עורך דין שמאשר למעשה כל הצהרה של כל דירקטור ושל הדירקטוריון כולו. את התצהיר יש להגיש לרשם החברות ומרגע שהוא התקבל במשרדי הרשם, נכנסת החברה לסטאטוס של "חברה לקראת פירוק" ועומדים לרשותה 12 חודשים להסדיר את כל התחייבויותיה.

כינוס אסיפה כללי ומינוי מפרק – החלטה על פירוק חברה מרצון לא יכולה להתקבל על ידי אף אחד מבעלי המניות באופן פרטי. ההחלטה על הפירוק היא החלטה שצריכה להתקבל על ידי רוב בעלי המניות ולשם השגת הרוב הזה יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, בה תעלה הצעת החלטה לפרק את החברה ועל הצעת ההחלטה הזאת יצביעו כלל בעלי המניות בעלי זכות הצבעה בחברה. במידה ואכן אושרה ההחלטה, ימונה לחברה מפרק, שיהיה בדרך כלל רואה חשבון מוסמך. בשלב זה, על החברה לפרסם את החלטתה בעיתון ארצי וברשומות ובכלל זה לפרסם את ההחלטה לפרק את החברה ואת זהות מפרק החברה. פרסום זה נועד לאפשר לציבור הרחב להגיש התנגדות או להתנות את פירוק החברה.

הליכי פירוק – הליכי הפירוק הם למעשה לב ליבו של התהליך ובמסגרתם נדרשת החברה להסדיר את כל התחייבויותיה כלפי כל גורם מעורב. כך למשל, על החברה להסדיר את כל התחייבויותיה לרשויות המס השונות, לבנקים, לספקים, לנושים למיניהם, להסדיר עיקולים או שעבודים, לחלק נכסים ולשלם עבורם מס כנדרש וכן הלאה. בתום שלב זה, החברה אמורה להחזיק בידיה אישורים מכל רשויות המס ומכל הגורמים המעורבים, כי כל התחייבויותיה הוסדרו וכי לא נותרו לה התחייבויות כלשהן. כמו כן, עליה לפרט את הנכסים שחולקו או נמכרו ולהראות שכל המיסים עבורם שולמו כחוק.

כינוס אסיפה סופית – באסיפה הסופית של בעלי המניות לקראת פירוק חברה מרצון, יוצגו כל הליכי הפירוק שבוצעו כך שכל בעלי המניות והדירקטורים ידעו בדיוק מה נעשה ושהתהליך כולו יושלם בשקיפות מלאה. פרוטוקול האסיפה יצורף לתיק הפירוק וזה יוגש כעת לרשם החברות לצורך השלמת תהליך הפירוק.

חיסול החברה – לאחר בחינת המסמכים שהוגשו על ידי החברה ולאחר אישור כל המסמכים ווידוא כי החברה אכן לא חייבת דבר לאף גורם, כולל רשם החברות עצמו, יאשר רשם החברות את פירוק החברה והחברה תעבור לסטאטוס של חיסול – חיסול חברה, כלומר החברה לא קיימת עוד והיא אינה מהווה עוד ישות משפטית תקפה. בכך למעשה הושלם התהליך של פירוק חברה מרצון.

באסיפה הסופית של בעלי המניות לקראת פירוק חברה מרצון, יוצגו כל הליכי הפירוק שבוצעו כך שכל בעלי המניות והדירקטורים ידעו בדיוק מה נעשה ושהתהליך כולו יושלם בשקיפות מלאה

פירוק חברה מרצון בחברת יחיד

חברת יחיד היא חברה שבה קיים בעל מניות יחיד. אלו הן החברות הפשוטות ביותר להקמה, לניהול ובהמשך לכך, גם לפירוק. למעשה, רשם החברות מעמיד מסלול מקוצר ייעודי עבור חברות בבעלות יחיד ובצדק. במקרה זה, התהליך כולו תלוי בבעל מניות אחד, שאחראי לסגור את כל חובות החברה ולהסדיר את כל הסוגיות הנדרשות מול הרשויות השונות והגורמים המעורבים הרלוונטיים ולכן, לרוב מבוצעים הדברים בצורה מהירה יותר וללא סיבוכים או עיכובים מיותרים. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שגם פירוק חברה מרצון של חברה בבעלות יחיד, צריכה לעבור את כל תהליכי הפירוק שאותם פירטנו לעיל. העניין הוא שלמשל אסיפת בעלי המניות היא למעשה מסמך שאותו מגבש בעל המניות עצמו ועליו הוא גם חותם, כמובן בנוכחות עורך דין מאשר. רואה החשבון של החברה יכול לשמש גם כמפרק החברה, להסדיר את כל הסוגיות מול הרשויות השונות ובתוך זמן קצר, להשיג את כל האישורים על כך שכל התחייבויות החברה הוסדרו כחוק וניתן להשלים את תהליך הפירוק.

פירוק חברה מרצון בחברת יחיד הוא תהליך פשוט מאוד שאותו יכול בעל המניות להשלים באופן עצמאי

האם ניתן לבצע את התהליך באופן עצמאי?

כאמור, פירוק חברה מרצון בחברת יחיד הוא תהליך פשוט מאוד שאותו יכול בעל המניות להשלים באופן עצמאי, כמובן בסיוע של עורך דין ורואה חשבון, שימלאו את תפקידם בתהליך על פי חוק. בחברות בהן מעורבים יותר מבעל מניות אחד, חשוב שהדברים יבוצעו בשקיפות מלאה ובצורה מסודרת, במיוחד אם מדובר בחברות גדולות בעלות מאזנים מורכבים. במקרים אלה, ההמלצה היא שאף בעל מניות לא ייקח על עצמו את ניהול התהליך, אלא שהתהליך יהיה באחריות הדירקטוריון כולו וינוהל על ידי אנשי המקצוע שנבחרו ובכלל זה עורך הדין שנבחר על ידי הדירקטוריון וכמובן מפרק החברה בדמותו של רואה חשבון. במסגרת בחינת הבקשה לפרק חברה, בוחן רשם החברות גם את תהליך הפירוק עצמו על מנת לוודא שבקשת הפירוק אכן משקפת את רצונם החופשי של בעלי המניות בחברה וכי הדברים בוצעו בצורה שקופה לחלוטין ולכן חשוב שכל שלבי התהליך יתמכו בשקיפות זו באופן מקסימלי.

פירוק חברה אונלייןפירוק חברה אונליין

תהליך פירוק חברה הוא תהליך שיכול לקחת לא מעט זמן וכרוך בהמון בירוקרטיה. יש היום דרכים שונות דרכן תוכלו להתחיל את התהליך וככה תוכלו לחסוך לעצמכם המתנה ארוכה. פירוק חברה אונליין חייב להיות מבוצע על ידי אנשי מקצוע כדי שתוכלו לקבל את כל ההטבות שמגיעות לכם, להימנע מתשלומי אגרה או לקבל החזר עליהם ולמלא את כל התצהירים בצורה חוקית אשר תקפה בפני שופט. פירוק חברה אונליין הוא מעין מוצא אחרון של חברה, אבל לפעמים אנחנו צריכים לקבל את הבחירה הזאת מוקדם. 

מה זה פירוק חברה אונליין?

פירוק חברות נעשה כאשר החברה לא יכולה להמשיך את קיומה מסיבות כאלה ואחרות, בדרך כלל מדובר על סיבות כלכליות אשר מחייבות את החברה לוותר על ההמשכיות שלה. מדובר על תהליך מורכב אשר כולל לא מעט גורמים, במיוחד כאשר מדובר על חברה בע"מ לה יש בעלי מניות ומשקיעים אחרים, עובדים וכן הלאה. אם אנחנו רוצים להשוות את התהליך הזה לתהליך אחר, נוכל להשוות אותו לתהליך של פשיטת רגל בעסק פרטי. למרות שזה נשמע צעד מאוד קריטי ומפחיד, לעיתים זאת הבחירה היחידה שלנו. לפעמים מה שתכננו לא קורה לפרטי פרטים, זה לא אומר שצריך להרים ידיים לחלוטין. יש לא מעט חברות אשר החלו את דרכן ועברו פשיטת רגל ולאחר מכן, עשו תכנון עסקי חדש וחזרו בחזרה לעסק מרוויח ועובד. הבעיה העיקרית היא שיש מקרים רבים בהם בעלי החברה עקשנים ולא מוכנים לוותר על החלום שלהם, זה מובן אך לרוב מדובר על טעות גדולה אשר מובילה לחובות אדירים. ככל שהחברה צוברת חובות, ככה ההשלכות חמורות יותר, גם כלפי המשקיעים.

תהליך פירוק חברה אונלייןתהליך פירוק חברה אונליין

תהליך זה הינו תהליך משפטי מורכב אשר דורש מכם הרבה זמן ובירוקרטיה. עליכם יהיה להגיש תצהיר לרשם החברות בגין אי יכולת לפרוע חובות, הטופס חייב להיות חתום על ידי הדירקטורים ובאישורו של עורך דין. לאחר שקיבלתם תצהיר מרשם החברות החברה תירשם תחת סטטוס של "לקראת פירוק". יהיה עליכם לכנס את כל בעלי המניות לקבלת החלטה על פירוק חברה, עליכם יהיה גם לשלוח תצהיר של בעלי המניות לרשם החברות על פירוק החברה מרצון, לשלם אגרות בגין פרסום ברשומות, אגרה נוספת למשרד המשפטים, פירוק נכסי החברה, הסרת חובות החברה, כינוס אסיפה נוספת של בעלי המניות לצורך הצגת הדוחות ולאחר מכן, להודיע לרשם החברות ולהמתין על לשינוי הסטטוס שלכם ל"חברה מחוסלת". את רוב התהליך בעבר לא היה ניתן לעבור באופן מקוון, אך היום ניתן לעבור את רוב התהליך ללא צורך ביציאה מהבית. חברות מקצועיות אשר מתמחות בתחום הדינים יכולות להעניק לכם את השירות הזה. היתרון של חברה מקצועית עם עורכי דין מנוסים הוא שאתם לא צריכים לדאוג לגבי משך זמן התהליך וטיבו.

המטרה שעומדת מאחורי פירוק חברה אונליין הוא להפוך את התהליך שהוא גם ככה לא פשוט, להרבה יותר פשוט. המטרה שלכם היא להגיע לתוצאה של פירוק חברה תוך פרק זמן קצר. במקום שאתם תצטרכו להתרוצץ ממקום למקום עד לשינוי הסטטוס שלכם, תוכלו למלא את כל הטפסים אונליין. פירוק חברה אונליין מאפשר לנו גם לקבל החזרים בגין אגרות שונות מרגע בו הודענו על תהליך פירוק חברה אונליין.  

 

כמה זה עולה?

המחיר אותו נשלם עבור פירוק חברה אונליין יהיה דומה לתהליך של פירוק חברה פרונטלי. המחיר אותו אנחנו משלמים יהיה לרוב בגין אגרות שונות, הסרת חובות ושכר טרחה של עורך דין. המחיר משתנה בהתאם לפרמטרים רבים אשר קשורים בגודל החברה שלכם. ככל שהחברה גדולה יותר ככה המחיר אותו תשלמו יהיה גבוה יותר. כמו כן, עליכם לפרסם מודעה בעיתון 21 יום ממועד הפירוק על כך שהחברה שלכם עומדת לפני פירוק חברה מרצון, זה החוק אשר למעשה מעניק לכם את הביטחון שאכן הודעתם על התהליך באופן פומבי. בדרך כלל, כאשר כל הנושים מסכימים על פירוק חברה התהליך הופך להרבה יותר פשוט.

יכול להיות מורכב יותר

רוב המקרים בהם נפגוש יהיו פירוק חברה אונליין מרצון. אבל יש מקרים נוספים בהם פירוק החברה נעשה על ידי בית המשפט או בדרכים אחרות ללא הסכמה בין כל הצדדים. במקרים כאלה התהליך הופך להיות הרבה יותר מורכב ואתם תהיו חשופים להוצאות רבות. בסופו של דבר, גם לבעלי המניות בחברה יש נתח בחברה ולכן, ההחלטה צריכה להיות תקפה גם אליהם. בדיוק בגלל זה יש לנו אסיפת נושים אשר שם אתם צריכים להגיע להסכמה, ואם לא הגעתם להסכמה ההחלטה הופכת להיות של בית המשפט. המטרה שלכם היא להגיע להחלטה משותפת כמה שיותר מהר כדי שתוכלו למזער נזקים. לכן, אנחנו ממליצים תמיד לפנות לעורך דין מקצועי אשר יוכל להאיר לכם את העיניים לגבי כל צעד שאתם מתכוונים לעשות בתחום הזה ויוכל גם להגן עליכם משפטית. 

פירוק חברה בהליך מזורזחברות לא פעילות צריכות לבצע פירוק של החברה מרצון. פירוק חברה ניתן לביצוע בשני הליכים- הליך רגיל והליך מזורז. הליך מזורז ניתן לביצוע רק במקרים מסוימים ולא תמיד ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז. על כך נרחיב במאמר הבא. 

פירוק חברה בהליך מזורז- מדוע יש לפרק חברה?

כאשר חברה לא פעילה עדיין יש לשלם את האגרות השנתיות ולהגיש דו"ח שנתי לרשם החברות. בעלי חברות לא פעילות במקרים רבים לא משלמים אגרות לרשם החברות וצוברים חובות. במקרים שהאגרות ממשיכות להצטבר בעל החברה יקבל קנסות וסנקציות שיוטלו עליו ועל בעלי השליטה בחברה. 

כיום, גובה הקנס על אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות הוא כ-8,000 שקלים על כל שנה. הקנסות יכולים להצטבר עד לגובה של 250,000 שקלים. 

יש לקחת בחשבון כי במקרה של אי תשלום האגרות, רשם החברות עשוי להטיל קנסות באופן אישי גם על מנהלי החברה. על גביית קנסות אלה, חלה פקודת המיסים שהיא חוק מיוחד העוקף הליכי הוצאה לפועל. רשם החברות מוסמך לפעול באמצעות חוק זה ולבצע עיקולים ללא כל התראה או אזהרה מוקדמת. 

במידה שרשם החברות הכריז על החברה שלכם כ"חברה מפרת חוק" כלומר חברה שלא משלמת אגרות או לא מגישה דו"ח שנתי בזמן, הוא מוסמך להטיל על החברה הגבלות חמורות בנוסף לקנסות- 

 • לא יירשם שיעבוד על נכסי החברה, כגון מתן אשראי או הלוואות בנקאיות. 
 • לא יירשום שיעבוד לטובת החברה המפרה. 
 • החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה. 
 • ניתן להטיל על החברה המפרה עיצום כספי בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 • בעלי השליטה בחברה המפרה לא יוכלו להקים או לרשום חברות חדשות. 
 • רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה. 

פירוק חברה בהליך מזורז- האם הפירוק פוטר את החברה מתשלום?

חברה שפורקה במסגרת תהליך פירוק חברה מרצון תהיה פטורה מתשלום חובות אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי לכל התקופה בה החברה הייתה לא פעילה. 

המועד בו יראו חברה כלא פעילה יהיה המועד בו נסגרו תיקים במס הכנסה ובמע"מ ונסגר חשבון הבנק של החברה. שימו לב, כי קבלת פטור מתשלום חובות עבר לא מקנה לחברה את הזכות לקבל החזרים בגין תשלום אגרה ששולמה לאחר הפסקת הפעילות של החברה. בהמשך המאמר נרחיב על בקשה לפטור מחובות אגרה בעת פירוק חברה בהליך מזורז. 

פירוק חברה בהליך מזורז- באילו מקרים?

ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז רק במקרים מסוימים-

 • במקרה שמדובר בחברה לא פעילה שקיבלה החלטה על פירוק החברה מרצון בהליך מזורז באספה הכללית וכל בעלי המניות שהשתתפו באספה הסכימו על ההחלטה, תוכל להגיש לרשם החברות בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז. 
 • במקרה שמדובר בחברה לא פעילה שעונה על התנאים הקבועים לחוק החברות. את התנאים הנ"ל נפרט בהמשך. 
 • במקרה שלא הוגשה התנגשות לפירוק החברה מרצון. 

פירוק חברה בהליך מזורז- באילו תנאים?

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז ניתן לחברות לא פעילות בתנאים מסוימים-

 • חברות לא פעילות שאין להן נכסים. 
 • חברות לא פעילות שאין להן חובות, למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל ממנה פטור. 
 • במידה שאין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם.
 • במידה שלא מתנהלים נגד החברה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. 

חברה כזאת רשאית להגיש בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. במידה שהבקשה אושרה על ידי רשם החברות, החברה תחוסל בתוך 100 ימים מאישור הבקשה. 

פירוק חברה בהליך מזורז- אופן הבקשה

כאשר חברה מבקשת לבצע את פירוק בהליך מזורז, יש להגיש את הבקשה באופן מסוים-

 • הבקשה צריכה לכלול את ההצהרה של הדירקטורים כי התקיימה התנאים להיותה של החברה כלא פעילה וכי ההחלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז התקבלה. 
 • את הבקשה לפירוק חברה בהליך מזורז יש להגיש לרשם החברות בתוך 30 ימים מהיום בו התקבלה ההחלטה על פירוק החברה באספה הכללית. 
 • הבקשה לפירוק חברה בהליך מזורז צריכה לכלול את החלטת החברה כיצד יש לנהוג במסמכי החברה המנויים לאחר חיסול החברה, כך שיישמרו לפחות לשבע שנים. 
 • יש להסדיר את חובות האגרה השנתית.

פטור מחובות אגרה

על מנת לקבל פטור מחובות אגרה שנתית לרשם החברות יש לעמוד במספר תנאים. לקבלת הפטור קיימים שני מסלולים אפשריים- 

 • תיק סגור במס הכנסה ומע"מ

המסלול הראשון לקבל פטור מחובות אגרה שנתית. אם החברה מעולם לא פתחה תיק ברשויות המס, או במידה שהחברה סגרה את התיק שלה ברשויות המס, ניתן להגיש טופס בקשה לפטור מאגרה שנתית נתמך בתצהיר. התצהיר המוגש צריך להיות חתום על ידי דירקטור אחד המכהן בחברה, או יותר. חשוב מאוד לציין בתצהיר את התאריך המדויק הכולל יום, חודש ושנה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. כמו כן, יש לציין כי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק. במידה שמדובר בחברה שלא פעלה מעולם, יהיה עליכם לציין את תאריך הקמת החברה. 

שימו לב כי מצב התיקים מועבר מרשות המיסים אל רשם החברות באופן ישיר ולכן אין צורך לצרף מסמכים המעידים על כך. 

אם המסמכים כולם הוגשו כדין, יינתן פטור מתשלום אגרה שנתית, בהתאם למידע המועבר מרשות המיסים. שימו לב כי במידה שהמסמכים תקינים והבקשה לא אושרה, הדבר מעיד על כך שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה עוד לא סווגה בסיווג המתאים לפטור. 

 • תיק פתוח ברשויות המס

המסלול השני לקבל פטור מחובות אגרה שנתית. במידה שתיקי החברה ברשות המיסים (מס הכנסה או מע"מ) עדיין פתוחים, יהיה ניתן להגיש טופס בקשה לפטור מתשלום חוב אגרה שנתית הכולל את תצהיר אי פעילות הדירקטורים. התצהיר צריך להיות חתום על ידי דירקטור המכהן בחברה, או יותר. חשוב מאוד לציין בתצהיר את התאריך המדויק הכולל יום, חודש ושנה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. כמו כן, יש לציין כי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק. במידה שמדובר בחברה שלא פעלה מעולם, יהיה עליכם לציין את תאריך הקמת החברה. בנוסף לטופס הבקשה יש לצרף אישור של רואה חשבון על היעדר פעילות של החברה, בנוסף להעתקי הדו"חות שהגיש למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור מחובות האגרה. 

מה אם לא מקבלים אישור על פירוק החברהמה אם לא מקבלים אישור?

במקרה כזה, ניתן יהיה לפרק את החברה בהליך רגיל ולא בהליך מזורז. 

פירוק חברה בהליך רגיל כולל את השלבים הבאים-

 • החלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן.

בשלב זה יש לערוך תצהיר כושר פירעון על ידי כל או רוב הדירקטורים של החברה. על הדירקטורים להצהיר כי בדקו את המצב העסקי של החברה ולדעתם החברה תוכל לשלם את חובותיה בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה. על בעלי המניות לערוך אספה כללית בתוך 90 ימים מהתצהיר על מנת לקבל את ההחלטה על פירוק החברה מרצון ועל מנת למנות נאמן ליישום הליכי הפירוק. 

 • כינוס אסיפה כללית והצגת דו"ח מסכם.

בשלב זה, לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דו"ח מסכם של הפעילות, יהיה עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה. לאחר מכן יודיע הנאמן לרשם החברות על כינוס האספה ויצרף את פרוטוקול האספה ואת הדו"ח. 

 • חיסול החברה. 

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

ביטוח לאומי פירוק חברה

אם אתם שואלים לגבי ביטוח לאומי פירוק חברה, אתם כנראה בעיצומו של תהליך פירוק חברה, או שמא אתם מפוטרים עקב הנסיבות האלו. ככה או ככה,

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

תשלום אגרת פירוק חברה
תשלום אגרת פירוק חברה לרשם החברות

תשלום אגרת פירוק חברה לפי חוק החברות ותקנות, כל שותפות רשומה, תהיה חייבת בתשלום אגרה שנתי לרשם החברות. למרות שישנן חברות אשר הפסיקו את פעילותן

074-7765923