רשם החברות

רשם החברות

הקצאת מניות רשם החברות

בניגוד לעוסק מורשה או עוסק זעיר, בהם בעל העסק הוא הוא הישות המשפטית שעומדת מאחורי העסק, במקרה של חברה בע"מ, החברה היא ישות עצמאית העומדת

רשם החברות

רשם החברות דוח שנתי מקוון

בכל שנה, חייבת כל חברה המאוגדת בישראל להשלים שתי מטלות מול רשם החברות: א' לשלם את האגרה השנתית וב' להגיש את הדוח השנתי לרשם החברות.

074-7765923