למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

פירוק חברה מרצון

ככלל, רובם המכריע של מקרי פירוק חברה הם מקרים של פירוק חברה מרצון. ישנם מקרים בהם החברה נכנסת לתהליך פירוק בהוראת בית המשפט ותהליך זה יכול להתרחש במגוון נסיבות שלא נפרט כעת. בשורות הבאות נתמקד במקרה הספציפי והשכיח שבו בעלי המניות בחברה הם שרוצים לפרק את החברה, מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, לא מספיק פשוט להפסיק את פעילותה העסקית של החברה, אלא יש לפרק אותה ולסגור אותה באופן רשמי. כל עוד לא הושלם תהליך הפירוק, החברה עדיין קיימת ופעילה ועליה לדווח לרשויות המס, לשלם אגרות ולעמוד בכל החובות החלות עליה כחברה פעילה.

פירוק חברה מרצון – מתי הוא נדרש?

פירוק חברה מרצון הוא תהליך שבו בעלי המניות מקבלים החלטה מרצונם החופשי, לפרק את החברה. החברה מילאה את מטרתה והיא אינה מספקת עוד ערך לבעלי המניות ולכן יש לפרק אותה. מדוע היא כבר לא ממלאת את מטרתה ומדוע אין בה עוד ערך? זה כבר יכול להשתנות ממקרה למקרה וישנן אינספור סיבות לכך, אבל חברות רבות מגיעות לשלב זה לאורך חייהן וכשהן מגיעות לשם, הן פשוט צריכות להיכנס לתהליך של פירוק. במילים אחרות, אם אתם מרגישים שהחברה שאתם בעליה או חלק מבעליה, אינה מעניקה לכם עוד את הערך המצופה ואתם מחליטים להפסיק את פעילותה, עליכם להשלים תהליך של פירוק חברה על מנת באמת לסיים את פעילותה.

פירוק חברה מרצון הוא תהליך שבו בעלי המניות מקבלים החלטה מרצונם החופשי, לפרק את החברה.

איך מבוצע התהליך של פירוק חברה מרצון?

התהליך של פירוק חברה יכול להיות תהליך די מייגע, תלוי בגודל החברה, מספר בעלי המניות ורמת מורכבות המאזנים שלה במעמד הפירוק. ככל שהחברה גדולה יותר, ככל שיש בה יותר בעלי מניות וככל שיש לה יותר נכסים והתחייבויות, כך תהליך הפירוק עלול להיות מורכב יותר. במקרים בהם קיימת מחלוקת בין בעלי המניות ביחס לפירוק החברה, התהליך יכול להתארך ולהסתבך עוד הרבה יותר ולעיתים אף לא יוכל כלל לצאת לפועל בגין אי הסכמה ביחס לפירוק החברה. פירוק חברה מרצון משמעותה פירוק החברה מרצונם החופשי של רוב בעלי המניות ואם אין רוב כזה, אין פירוק.

פירוק חברה מרצון משמעותה פירוק החברה מרצונם החופשי של רוב בעלי המניות ואם אין רוב כזה, אין פירוק

בהנחה שהרצון קיים ושיש לו רוב, תהליך הפירוק מבוסס למעשה על חמישה שלבי מפתח:

הגשת תצהיר כושר פירעון – תצהיר זה הוא תצהיר של דירקטוריון החברה ובו מצהירים הדירקטורים כי על פי בדיקה של מצבה הכספי של החברה על ידם, הם קובעים כי החברה תוכל לשלם את כל חובותיה בתוך פרק זמן של 12 חודשים מיום הגשת התצהיר. את התצהיר ממלאים הדירקטורים בנוכחות עורך דין שמאשר למעשה כל הצהרה של כל דירקטור ושל הדירקטוריון כולו. את התצהיר יש להגיש לרשם החברות ומרגע שהוא התקבל במשרדי הרשם, נכנסת החברה לסטאטוס של "חברה לקראת פירוק" ועומדים לרשותה 12 חודשים להסדיר את כל התחייבויותיה.

כינוס אסיפה כללי ומינוי מפרק – החלטה על פירוק חברה מרצון לא יכולה להתקבל על ידי אף אחד מבעלי המניות באופן פרטי. ההחלטה על הפירוק היא החלטה שצריכה להתקבל על ידי רוב בעלי המניות ולשם השגת הרוב הזה יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, בה תעלה הצעת החלטה לפרק את החברה ועל הצעת ההחלטה הזאת יצביעו כלל בעלי המניות בעלי זכות הצבעה בחברה. במידה ואכן אושרה ההחלטה, ימונה לחברה מפרק, שיהיה בדרך כלל רואה חשבון מוסמך. בשלב זה, על החברה לפרסם את החלטתה בעיתון ארצי וברשומות ובכלל זה לפרסם את ההחלטה לפרק את החברה ואת זהות מפרק החברה. פרסום זה נועד לאפשר לציבור הרחב להגיש התנגדות או להתנות את פירוק החברה.

הליכי פירוק – הליכי הפירוק הם למעשה לב ליבו של התהליך ובמסגרתם נדרשת החברה להסדיר את כל התחייבויותיה כלפי כל גורם מעורב. כך למשל, על החברה להסדיר את כל התחייבויותיה לרשויות המס השונות, לבנקים, לספקים, לנושים למיניהם, להסדיר עיקולים או שעבודים, לחלק נכסים ולשלם עבורם מס כנדרש וכן הלאה. בתום שלב זה, החברה אמורה להחזיק בידיה אישורים מכל רשויות המס ומכל הגורמים המעורבים, כי כל התחייבויותיה הוסדרו וכי לא נותרו לה התחייבויות כלשהן. כמו כן, עליה לפרט את הנכסים שחולקו או נמכרו ולהראות שכל המיסים עבורם שולמו כחוק.

כינוס אסיפה סופית – באסיפה הסופית של בעלי המניות לקראת פירוק חברה מרצון, יוצגו כל הליכי הפירוק שבוצעו כך שכל בעלי המניות והדירקטורים ידעו בדיוק מה נעשה ושהתהליך כולו יושלם בשקיפות מלאה. פרוטוקול האסיפה יצורף לתיק הפירוק וזה יוגש כעת לרשם החברות לצורך השלמת תהליך הפירוק.

חיסול החברה – לאחר בחינת המסמכים שהוגשו על ידי החברה ולאחר אישור כל המסמכים ווידוא כי החברה אכן לא חייבת דבר לאף גורם, כולל רשם החברות עצמו, יאשר רשם החברות את פירוק החברה והחברה תעבור לסטאטוס של חיסול – חיסול חברה, כלומר החברה לא קיימת עוד והיא אינה מהווה עוד ישות משפטית תקפה. בכך למעשה הושלם התהליך של פירוק חברה מרצון.

באסיפה הסופית של בעלי המניות לקראת פירוק חברה מרצון, יוצגו כל הליכי הפירוק שבוצעו כך שכל בעלי המניות והדירקטורים ידעו בדיוק מה נעשה ושהתהליך כולו יושלם בשקיפות מלאה

פירוק חברה מרצון בחברת יחיד

חברת יחיד היא חברה שבה קיים בעל מניות יחיד. אלו הן החברות הפשוטות ביותר להקמה, לניהול ובהמשך לכך, גם לפירוק. למעשה, רשם החברות מעמיד מסלול מקוצר ייעודי עבור חברות בבעלות יחיד ובצדק. במקרה זה, התהליך כולו תלוי בבעל מניות אחד, שאחראי לסגור את כל חובות החברה ולהסדיר את כל הסוגיות הנדרשות מול הרשויות השונות והגורמים המעורבים הרלוונטיים ולכן, לרוב מבוצעים הדברים בצורה מהירה יותר וללא סיבוכים או עיכובים מיותרים. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שגם פירוק חברה מרצון של חברה בבעלות יחיד, צריכה לעבור את כל תהליכי הפירוק שאותם פירטנו לעיל. העניין הוא שלמשל אסיפת בעלי המניות היא למעשה מסמך שאותו מגבש בעל המניות עצמו ועליו הוא גם חותם, כמובן בנוכחות עורך דין מאשר. רואה החשבון של החברה יכול לשמש גם כמפרק החברה, להסדיר את כל הסוגיות מול הרשויות השונות ובתוך זמן קצר, להשיג את כל האישורים על כך שכל התחייבויות החברה הוסדרו כחוק וניתן להשלים את תהליך הפירוק.

פירוק חברה מרצון בחברת יחיד הוא תהליך פשוט מאוד שאותו יכול בעל המניות להשלים באופן עצמאי

האם ניתן לבצע את התהליך באופן עצמאי?

כאמור, פירוק חברה מרצון בחברת יחיד הוא תהליך פשוט מאוד שאותו יכול בעל המניות להשלים באופן עצמאי, כמובן בסיוע של עורך דין ורואה חשבון, שימלאו את תפקידם בתהליך על פי חוק. בחברות בהן מעורבים יותר מבעל מניות אחד, חשוב שהדברים יבוצעו בשקיפות מלאה ובצורה מסודרת, במיוחד אם מדובר בחברות גדולות בעלות מאזנים מורכבים. במקרים אלה, ההמלצה היא שאף בעל מניות לא ייקח על עצמו את ניהול התהליך, אלא שהתהליך יהיה באחריות הדירקטוריון כולו וינוהל על ידי אנשי המקצוע שנבחרו ובכלל זה עורך הדין שנבחר על ידי הדירקטוריון וכמובן מפרק החברה בדמותו של רואה חשבון. במסגרת בחינת הבקשה לפרק חברה, בוחן רשם החברות גם את תהליך הפירוק עצמו על מנת לוודא שבקשת הפירוק אכן משקפת את רצונם החופשי של בעלי המניות בחברה וכי הדברים בוצעו בצורה שקופה לחלוטין ולכן חשוב שכל שלבי התהליך יתמכו בשקיפות זו באופן מקסימלי.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל