למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

פירוק חברה בהליך מזורז

פירוק חברה בהליך מזורזחברות לא פעילות צריכות לבצע פירוק של החברה מרצון. פירוק חברה ניתן לביצוע בשני הליכים- הליך רגיל והליך מזורז. הליך מזורז ניתן לביצוע רק במקרים מסוימים ולא תמיד ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז. על כך נרחיב במאמר הבא. 

 

פירוק חברה בהליך מזורז- מדוע יש לפרק חברה?

כאשר חברה לא פעילה עדיין יש לשלם את האגרות השנתיות ולהגיש דו"ח שנתי לרשם החברות. בעלי חברות לא פעילות במקרים רבים לא משלמים אגרות לרשם החברות וצוברים חובות. במקרים שהאגרות ממשיכות להצטבר בעל החברה יקבל קנסות וסנקציות שיוטלו עליו ועל בעלי השליטה בחברה. 

כיום, גובה הקנס על אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות הוא כ-8,000 שקלים על כל שנה. הקנסות יכולים להצטבר עד לגובה של 250,000 שקלים. 

יש לקחת בחשבון כי במקרה של אי תשלום האגרות, רשם החברות עשוי להטיל קנסות באופן אישי גם על מנהלי החברה. על גביית קנסות אלה, חלה פקודת המיסים שהיא חוק מיוחד העוקף הליכי הוצאה לפועל. רשם החברות מוסמך לפעול באמצעות חוק זה ולבצע עיקולים ללא כל התראה או אזהרה מוקדמת. 

במידה שרשם החברות הכריז על החברה שלכם כ"חברה מפרת חוק" כלומר חברה שלא משלמת אגרות או לא מגישה דו"ח שנתי בזמן, הוא מוסמך להטיל על החברה הגבלות חמורות בנוסף לקנסות- 

 • לא יירשם שיעבוד על נכסי החברה, כגון מתן אשראי או הלוואות בנקאיות. 
 • לא יירשום שיעבוד לטובת החברה המפרה. 
 • החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה. 
 • ניתן להטיל על החברה המפרה עיצום כספי בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 • בעלי השליטה בחברה המפרה לא יוכלו להקים או לרשום חברות חדשות. 
 • רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה. 

 

פירוק חברה בהליך מזורז- האם הפירוק פוטר את החברה מתשלום?

חברה שפורקה במסגרת תהליך פירוק חברה מרצון תהיה פטורה מתשלום חובות אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי לכל התקופה בה החברה הייתה לא פעילה. 

המועד בו יראו חברה כלא פעילה יהיה המועד בו נסגרו תיקים במס הכנסה ובמע"מ ונסגר חשבון הבנק של החברה. שימו לב, כי קבלת פטור מתשלום חובות עבר לא מקנה לחברה את הזכות לקבל החזרים בגין תשלום אגרה ששולמה לאחר הפסקת הפעילות של החברה. בהמשך המאמר נרחיב על בקשה לפטור מחובות אגרה בעת פירוק חברה בהליך מזורז. 

פירוק חברה בהליך מזורז- באילו מקרים?

ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז רק במקרים מסוימים-

 • במקרה שמדובר בחברה לא פעילה שקיבלה החלטה על פירוק החברה מרצון בהליך מזורז באספה הכללית וכל בעלי המניות שהשתתפו באספה הסכימו על ההחלטה, תוכל להגיש לרשם החברות בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז. 
 • במקרה שמדובר בחברה לא פעילה שעונה על התנאים הקבועים לחוק החברות. את התנאים הנ"ל נפרט בהמשך. 
 • במקרה שלא הוגשה התנגשות לפירוק החברה מרצון. 

 

פירוק חברה בהליך מזורז- באילו תנאים?

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז ניתן לחברות לא פעילות בתנאים מסוימים-

 • חברות לא פעילות שאין להן נכסים. 
 • חברות לא פעילות שאין להן חובות, למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל ממנה פטור. 
 • במידה שאין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם.
 • במידה שלא מתנהלים נגד החברה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. 

חברה כזאת רשאית להגיש בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. במידה שהבקשה אושרה על ידי רשם החברות, החברה תחוסל בתוך 100 ימים מאישור הבקשה. 

 

פירוק חברה בהליך מזורז- אופן הבקשה

כאשר חברה מבקשת לבצע את פירוק בהליך מזורז, יש להגיש את הבקשה באופן מסוים-

 • הבקשה צריכה לכלול את ההצהרה של הדירקטורים כי התקיימה התנאים להיותה של החברה כלא פעילה וכי ההחלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז התקבלה. 
 • את הבקשה לפירוק חברה בהליך מזורז יש להגיש לרשם החברות בתוך 30 ימים מהיום בו התקבלה ההחלטה על פירוק החברה באספה הכללית. 
 • הבקשה לפירוק חברה בהליך מזורז צריכה לכלול את החלטת החברה כיצד יש לנהוג במסמכי החברה המנויים לאחר חיסול החברה, כך שיישמרו לפחות לשבע שנים. 
 • יש להסדיר את חובות האגרה השנתית.

 

פטור מחובות אגרה

על מנת לקבל פטור מחובות אגרה שנתית לרשם החברות יש לעמוד במספר תנאים. לקבלת הפטור קיימים שני מסלולים אפשריים- 

 • תיק סגור במס הכנסה ומע"מ

המסלול הראשון לקבל פטור מחובות אגרה שנתית. אם החברה מעולם לא פתחה תיק ברשויות המס, או במידה שהחברה סגרה את התיק שלה ברשויות המס, ניתן להגיש טופס בקשה לפטור מאגרה שנתית נתמך בתצהיר. התצהיר המוגש צריך להיות חתום על ידי דירקטור אחד המכהן בחברה, או יותר. חשוב מאוד לציין בתצהיר את התאריך המדויק הכולל יום, חודש ושנה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. כמו כן, יש לציין כי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק. במידה שמדובר בחברה שלא פעלה מעולם, יהיה עליכם לציין את תאריך הקמת החברה. 

שימו לב כי מצב התיקים מועבר מרשות המיסים אל רשם החברות באופן ישיר ולכן אין צורך לצרף מסמכים המעידים על כך. 

אם המסמכים כולם הוגשו כדין, יינתן פטור מתשלום אגרה שנתית, בהתאם למידע המועבר מרשות המיסים. שימו לב כי במידה שהמסמכים תקינים והבקשה לא אושרה, הדבר מעיד על כך שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה עוד לא סווגה בסיווג המתאים לפטור. 

 • תיק פתוח ברשויות המס

המסלול השני לקבל פטור מחובות אגרה שנתית. במידה שתיקי החברה ברשות המיסים (מס הכנסה או מע"מ) עדיין פתוחים, יהיה ניתן להגיש טופס בקשה לפטור מתשלום חוב אגרה שנתית הכולל את תצהיר אי פעילות הדירקטורים. התצהיר צריך להיות חתום על ידי דירקטור המכהן בחברה, או יותר. חשוב מאוד לציין בתצהיר את התאריך המדויק הכולל יום, חודש ושנה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. כמו כן, יש לציין כי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק. במידה שמדובר בחברה שלא פעלה מעולם, יהיה עליכם לציין את תאריך הקמת החברה. בנוסף לטופס הבקשה יש לצרף אישור של רואה חשבון על היעדר פעילות של החברה, בנוסף להעתקי הדו"חות שהגיש למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור מחובות האגרה. 

מה אם לא מקבלים אישור על פירוק החברה מה אם לא מקבלים אישור?

במקרה כזה, ניתן יהיה לפרק את החברה בהליך רגיל ולא בהליך מזורז. 

פירוק חברה בהליך רגיל כולל את השלבים הבאים-

 • החלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן.

בשלב זה יש לערוך תצהיר כושר פירעון על ידי כל או רוב הדירקטורים של החברה. על הדירקטורים להצהיר כי בדקו את המצב העסקי של החברה ולדעתם החברה תוכל לשלם את חובותיה בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה. על בעלי המניות לערוך אספה כללית בתוך 90 ימים מהתצהיר על מנת לקבל את ההחלטה על פירוק החברה מרצון ועל מנת למנות נאמן ליישום הליכי הפירוק. 

 • כינוס אסיפה כללית והצגת דו"ח מסכם.

בשלב זה, לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דו"ח מסכם של הפעילות, יהיה עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה. לאחר מכן יודיע הנאמן לרשם החברות על כינוס האספה ויצרף את פרוטוקול האספה ואת הדו"ח. 

 • חיסול החברה. 
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

בלוג

מכתב התראה

מכתב אזהרה הוא מסמך שנשלח לאדם פרטי או חברה בגין הפרת חוזה, או בגין הפרת חוק אחרת, כמו גם במקרים בהם יש צורך להתריע גורם

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

מכתב התראה

מכתב אזהרה הוא מסמך שנשלח לאדם פרטי או חברה בגין הפרת חוזה, או בגין הפרת חוק אחרת, כמו גם במקרים בהם יש צורך להתריע גורם

רישום שותפות

רישום שותפות הוא תהליך יצירת קשר עסקי בין שתי חברות, אנשים פרטיים או בין גורמים אחרים, כאשר כל חברה או גורם מתחייבים לאי-אלו התחייבויות שונות

אימות חתימה נוטריוני ב{HEBROW}

הסכם שותפות מחיר

הסכם שותפות הוא חוזה המחייב שני צדדים או יותר לעבוד יחד למשימה ספציפית, למטרת פתיחת עסק, מתן שירותים משותפים, למטרת שכירות בדירה ועוד. ישנם סוגים